Lejebetingelser
 

Gældende fra 01.01.2019

1. Priser & betaling
* Alle priser er inkl. moms, og ab lager i Kaas.
* Alle ordre tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 45,00.
* Betaling netto kontant ved levering medmindre andet er aftalt.
* Ved arrangementer der overstiger kr. 4000.00 mailes faktura med hele lejebeløbet. Faktura udsendes ca. 12 dage før brugsdato med angivet betalingsfrist.
* Ved totalarrangementer mailes aconto faktura på 50 % af lejebeløbet, som skal indbetales senest 60 dage før levering. Resten af lejebeløbet forfalder efter levering.
* Efter forfald beregnes der med en rente på 2 % pr. påbegyndt mdr.
* Ved fremsendelse af rykkerskrivelse påregnes der et administrationsgebyr på kr. 100.00 pr. rykker.
* Der tages forbehold for eventuelle prisændringer samt trykfejl.

 

2. Bestilling & bekræftelse
* Lejeaftalen er indgået, når lejer har accepteret handelsbetingelserne og udlejer har bekræftet lejers ordre på mail.
* Eventuelle ændringer i bestillingen skal ske senest 14 dage før brugsdato.

 

3. Leje generelt
* Afbestilling af varer udover telte skal ske senest 14 dage før levering. Ellers vil lejer blive afholdt 100 % af lejebeløbet.
* Lejer er under hele lejeperioden ansvarlig for det lejede udstyr.
* Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede udstyr. 
* Eventuelt beskadiget eller bortkommet udstyr m.m. erstattes til dagspris af lejeren.
* Udlån til tredjepart er ikke tilladt.
* Borde, stole og transportkasser må ikke udsættes for fugt. Eventuelle fugtskader udbedres for lejers regning.
* Udlejer skal altid gøres bekendt med vanskelige leveringsforhold som f. eks. lang gåafstand fra bil, trapper, træer eller vejforhold som forhindre lastbilkørsel.
* Alt lejet udstyr skal være rent, hvor ikke andet er aftalt eller inkl. i lejen. Ellers vil lejer blive opkrævet udgiften til rengøring.

 

3.1 Leje af telte
* Afbestilling af telte skal ske senest 28 dage før levering. Ellers vil lejer blive afholdt 100 % af lejebeløbet.
* Teltpladsen skal være jævn eller skal lejer stille med egnet materiale til opklodsning.
* Efter opsætning af telte m.m. er det for lejers egen regning og risiko i enhver henseende.
* Ved skade på telte m.m. er det lejers ansvar at oplyse det til udlejer omgående, og lejer afholdes udgiften til reparation eller nyt udstyr for det defekte.
* Der må ikke sættes tape op på teltdugen eller stængerne. Ellers vil lejer blive pålagt udgiften til rengøringen.
* Er der lejet gulve med i teltet, skal dette være vasket og tørt ved afhentning.
* Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandafledninger af enhver art, der måtte befinde sig teltets opsætningsareal. Lejer er velkommen til at sende en planoversigt.
* Ved telte større end 150 personer medfølger lovpligtigt sikkerhedsudstyr.
* Ved telte større end 150 personer er det lejers pligt og ansvar, at ansøge de lokale beredskabscentre om tilladelse til opsætning af telte.

 

4. Tilkøb totalforsikring
* Fra 2019 er det muligt at tegne en 'all risk' forsikring på det lejede udstyr og telte. Forsikringen dækker i tilfælde af skade som følge af; tyveri, hærværk, brand og storm.
Pris: 4,5 % af lejesum
Selvrisiko: kr. 4.500,00

 

5. Reklamationer
* Alt lejet udstyr leveres mangelfrit, i pæn og rengjort stand. Såfremt lejer ikke mener, at udstyret ved levering opfylder disse betingelser, kan lejer gøre brug af reklamationsretten jf. nedenstående betingelser:
* Reklamationer skal ske inden ibrugtagning og inden for 24 timer efter modtagelse af varer.
* Ved reklamationer kan udlejer kontaktes døgnet rundt på vagttelefon 98 24 56 80.

 

6. Transport ved selvafhentning
* Transporten sker på lejers risiko og regning ved selvafhentning.
* Lejet udstyr må ikke transporteres i åben trailer eller med løs presenning, men skal foregå i en lukket bil/varebil eller cargo trailer.